Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 16.4.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
11. 04. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 6/2018

Dňa 10.4.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 6/2018 pre tieto podprogramy: - 1.1 Divadlo, - 1.2 Tanec, - 1.3 Hudba, - 1.5 Literatúra, - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
10. 04. 2018
Čítať ďalej

7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 4.4.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
26. 03. 2018
Čítať ďalej

Zatvorená podateľňa FPU

Milí žiadatelia,   vo štvrtok 29.3.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia z technických príčin zatvorená.   Vopred ďakujeme za pochopenie.   FPu.
21. 03. 2018
Čítať ďalej

Výzva č. 10/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/428-vyzva-c-10-2018
15. 03. 2018
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultrúry a kreatívneho priemyslu, a to

a) tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,

b) podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktiviít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c) vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d) štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

e) projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike,

f) ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu.

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä

a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä divadelného, dramatického, hudobnodramatického, pantomimického, choreografického, tanečného, hudobného, slovesného diela a diela výtvarného umenia,

b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,

f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,

i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medznárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

Dňa 1.8.2016 sa Fond na podporu umenia stal členom Medzinárodnej federácie umeleckých rád a kultúrnych agentúr IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultures).

 

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga