Oznamy

Oznamy

Máte otázky k možnostiam podpory vo fonde? Zaujímajú vás nové programy? Chcelo by sa vaše mesto uchádzať o titul "Mesto kultúry 2019"?

Fond na podporu umenia pozýva všetkých priaznivcov na diskusiu o možnostiach podpory,ktorá bude obohatená o verejnú prezentáciu štipendistov, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, multimediálnych diel.

Príďte vo štvrtok 19.10.2017 o 10.15 hod. do Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Tešíme sa na Vás!

FPu.

Dokumenty na stiahnutie
Download this file (KE_stipendisti_zoznam.pdf)Program - 19.10.2017

Áno, novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Členovia odborných komisií sa môžu uchádzať o podporu!

Samozrejme, okrem programu, v ktorom sú hodnotiteľmi.
To znamená, že ak si napríklad daný člen žiada finančné prostriedky v oblasti hudby, pokojne môže rozhodovať o projektoch v programe určenom pre veľké festivaly.

O kreovaní odborných komisií, práci členov odborných komisií a ich finančnej odmene za hodnotenie žiadostí sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Návrhy na členov OK môžete podávať do 20.10.2017.

Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie
Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy
Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie

Bližšie informácie o podávaní nominácií sa dočítate na linku: http://fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_1_2018.pdf

Tešíme sa na Vaše nominácie!

Fond na podporu umenia pozýva všetkých priaznivcov na verejnú prezentáciu štipendistov, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, multimediálnych diel.

Prezentácie sa uskutočnia dňa 19.10.2017 o 10.15 hod. vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Celkovo svoj projekt odprezentuje 9 štipendistov. Harmonogram prezentácií nájdete v prílohe pod textom.

Po prezentáciách bude vyhradený čas pre diskusiu o možnostiach podpory vo Fonde na podporu umenia.

Dúfame, že vás program osloví.

Tešíme sa na Vás!

FPu.

Riaditeľ Fond na podporu umenia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie

Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie 

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Návrhy je možné predkladať od 06.10.2017 do 20.10.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Bližšie informácie sa dočítate v priloženom dokumente výzvy.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlásil dňa 3.10.2017 Výzvu č. 2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,

- 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,

- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,

- 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,

- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/361-vyzva-c-2-2018

 

Fond na podporu umenia pozýva všetkých priaznivcov na verejnú prezentáciu štipendistov, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, multimediálnych diel.

Prezentácie sa uskutočnia dňa 5.10.2017 o 9.30 hod. v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11.

Celkovo svoj projekt odprezentuje 23 štipendistov. Harmonogram prezentácií nájdete v prílohe pod textom.

Dúfame, že vás program osloví.

Tešíme sa na Vás!

FPu.

Fond na podporu umenia vyhlásil dňa 22.9.2017 Výzvu č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky pre podprogramy:
- 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,
- 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,
- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,
- 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia.
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Vážení žiadatelia,

predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 21.9.2017 na svojom 13. zasadnutí.

Dokument štruktúry obsahuje známe, ale aj nové programy s upravenými podmienkami. 

Na strane 157 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti.

Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Aktuálne je otvorená Výzva č. 1/2018http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/346-vyzva-c-1-2018

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušných referentov, ktorí Vám s radosťou pomôžu!

Prajeme veľa úspechov pri podávaní žiadostí.

FPu. 

Dňa 18.9.2017 sa v sídle fondu uskutočnila tlačová beseda na tému Štruktúra podpornej činnosti a priority na rok 2018.

Fond na podporu umenia po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018. Pri tejto príležitosti minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič predstavil (v súlade so zákonom o fonde) priority ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2018, ktorými sú:

  1. Rok európskeho kultúrneho dedičstva vyhláseného Európskou komisiou.
  2. 100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari.
  3. 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Následne predseda rady fondu Peter Michalovič a riaditeľ fondu Jozef Kovalčik oboznámili verejnosť s programovými prioritami, ktoré si stanovil fond pre podpornú činnosť na rok 2018, ktorými sú:

  1. Podpora projektov zameraných na spoluprácu samosprávy a neziskového sektora.
  2. Podpora projektov zameraných na rozširovanie a kultivovanie publika vo všetkých oblastiach umenia.
  3. Podpora projektov zameraných na tínedžerov.

Koncepcia podpornej činnosti na rok 2018 bola doplnená o nové programy a podprogramy jednak na základe požiadaviek umeleckého prostredia, no najmä z dôvodu navýšenia zákonom stanoveného rozpočtu fondu na 20 miliónov EUR (zákonom stanovený rozpočet na rok 2016 a 2017 bol 15 miliónov EUR). Konkrétne ide o nasledujúce programy a podprogramy:

-          Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

-          Tvorba a realizácia – dizajn,

-          Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty,

-          Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

-          Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

-          Aktivity rezidenčných centier,

-          Mesto kultúry 2019.

Fond v rámci programu Mesto kultúry 2019 podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu roka 2019 odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Tieto činnosti budú zamerané na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi, či formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

Zavedením tohto programu je hlavnou ambíciou fondu podpora dlhodobého rozvoja kultúry a umenia na miestnej úrovni. Vďaka prezentáciám rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry by sa malo rozšíriť a zväčšiť existujúce miestne publikum, no rovnako by sa obyvatelia daného mesta mali prostredníctvom vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít aktívne zapojiť do umeleckých a kultúrnych činností. Snahou fondu je tiež vyprovokovať konštruktívnu spoluprácu medzi podporeným mestom, zriaďovanými inštitúciami a neziskovým sektorom, ktorej výsledkom môže byť prax príkladná aj pre iné mestá na Slovensku a v zahraničí. Inými slovami, fond si kladie za cieľ to, aby sa vo vybranom meste stala kultúra počas jedeného roka centrom záujmu obyvateľov, umelcov, kultúrnych pracovníkov a tiež politikov, pričom tento záujem by mal pretrvať čo najdlhšie obdobie.

Prvú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 fond vyhlási 21.9.2017, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom.

Fond rovnako vyhlási na jeseň mimoriadnu výzvu na preklady pôvodnej slovenskej literatúry a odborných textov z oblasti umenia a kultúry do francúzskeho jazyka. Pôjde o podporu formou štipendia, aby sa hotové vydané preklady mohli prezentovať na knižnom salóne v Paríži v roku 2019.

Drahí žiadatelia,

Registračný systém FPU obsahuje novú funkcionalitu - Modul Propagácia, ktorý slúži na informovanie širokej verejnosti o aktuálne prebiehajúcich projektoch, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci jednotlivých oblastí podpornej činnosti.

Upozornenie: Tento modul neslúži na účely predloženia vecného vyhodnotenia výstupov projektu, na realizáciu ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. Pre vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu je v registračnom systéme určený Modul pod názvom „Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.“

Ako postupovať pri vytvorení propagácie pre podporený projekt?

Žiadateľ sa prihlási do svojho účtu v Registračnom systéme FPU. Zo zoznamu svojich žiadostí si vyberie podporenú žiadosť, pre ktorú chce vyplniť údaje v rámci modulu Propagácia. Po kliknutí na „Možnosti“ si vyberie „Propagácia projektu“. Otvorí sa nové okno so zoznamom propagácií projektu pre danú žiadosť. V pravom hornom rohu žiadateľ klikne na „Vytvoriť.“ Žiadateľ vyplní údaje alebo vyberie z uvedených možností pre tieto polia: Názov projektu; Kategória; Krátky popis; Názov podujatia / aktivity / výstupu; Štát; Mesto; Termín začiatku realizácie; Termín konca realizácie; Popis.

Zároveň žiadateľ dáva súhlas s tým, že poskytnuté údaje a priloženú fotodokumentáciu bude fond zverejňovať na svojom webovom sídle.

Na záver kliknutím na „Galéria“ žiadateľ pridá informačný a propagačný materiál v digitálnej podobe, t.j. brožúry, letáky, pozvánky s programom, poprípade fotografie súvisiace s projektom.

Upozornenie: Do „Galérie“ nie je možné vkladať informácie o výstupoch z medializácie a propagácie projektu, ako napr. printscreeny internetových stránok či digitálne oskenované kópie informácií o medializácii projektu v printových médiách.

Kde je možné nájsť zoznam podporených projektov?

Prehľad podporených projektov rozdelených podľa príslušnej oblasti umenia je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na odkaze: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti