Oznamy

Oznamy

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 30.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dnes 17.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 10.04.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková na základe nedávnej výzvy Ministerstva kultúry SR pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na členov Rady Fondu na podporu umenia vymenovala z predložených návrhov členov Annu Miklovičovú za oblasť hudobnej tvorby, prof. Irinu Čiernikovovú za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie a akad. maliara Igora Piačku za oblasť výtvarného umenia.

 


V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 12 Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu umenia, rada Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada“) týmto

v y z ý v a
na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia.


Prihlášku podpísanú kandidátom / kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 24. apríla 2019 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu.

V prihláške kandidát / kandidátka uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa fondu. Kandidát / kandidátka uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá.

 

Kandidát / kandidátka spolu s prihláškou predkladá:

  1. projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy),
  2. oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy), alebo výpis z registra trestov,
  3. štruktúrovaný životopis,
  4. kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy),
  6. čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy),
  7. čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy).

 

Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy a / alebo ktorá bude doručená po určenom termíne, rada nebude prihliadať.

Kandidáti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na zvolenie a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na zasadnutí rady.

 

Dokumenty na stiahnutie
Download this file (VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA.docx)Plný text výzvy s prílohami

Dňa 20.3.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (FPU) upozorňuje žiadateľov, ktorí majú záujem o dotáciu / štipendium v rámci mimoriadnej výzvy 4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra, že svoju žiadosť môžu podať najneskôr do 25. marca 2019, 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) prostredníctvom elektronického registračného systému FPU. Po elektronickom podaní žiadosti je potrebné doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Osobne, doručením do kancelárie FPU v čase od 13:00 do 15:00 hod., najneskôr 25.3.2019!
  • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke, t. j. najneskôr 25.3.2019)

FPU môže akceptovať iba žiadosti zaregistrované v elektronickom systéme do 25. marca 2019, 15:00 hod., po elektronickom podaní doručené osobne do podateľne FPU do 25. marca 2019 do 15:00 hod., alebo zaslaním poštou na adresu FPU s najneskorším dátumom poštovej pečiatky zo dňa 25. marca 2019!

Z dôvodu blížiacej sa uzávierky je možné telefonicky kontaktovať referentov aj v doobedňajších hodinách v čase:

PO – ŠT:  9:00 – 11:00 a 13:00 - 15:00                         
PI:           9:00 – 11:00 a 13:00 - 14:00