Oznamy

Oznamy

Dňa 10.04.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková na základe nedávnej výzvy Ministerstva kultúry SR pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na členov Rady Fondu na podporu umenia vymenovala z predložených návrhov členov Annu Miklovičovú za oblasť hudobnej tvorby, prof. Irinu Čiernikovovú za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie a akad. maliara Igora Piačku za oblasť výtvarného umenia.

 


V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 12 Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu umenia, rada Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada“) týmto

v y z ý v a
na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia.


Prihlášku podpísanú kandidátom / kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 24. apríla 2019 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu.

V prihláške kandidát / kandidátka uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa fondu. Kandidát / kandidátka uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá.

 

Kandidát / kandidátka spolu s prihláškou predkladá:

 1. projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy),
 2. oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy), alebo výpis z registra trestov,
 3. štruktúrovaný životopis,
 4. kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy),
 6. čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy),
 7. čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy).

 

Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy a / alebo ktorá bude doručená po určenom termíne, rada nebude prihliadať.

Kandidáti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na zvolenie a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na zasadnutí rady.

 

Dokumenty na stiahnutie
Download this file (VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA.docx)Plný text výzvy s prílohami

Dňa 20.3.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (FPU) upozorňuje žiadateľov, ktorí majú záujem o dotáciu / štipendium v rámci mimoriadnej výzvy 4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra, že svoju žiadosť môžu podať najneskôr do 25. marca 2019, 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) prostredníctvom elektronického registračného systému FPU. Po elektronickom podaní žiadosti je potrebné doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Osobne, doručením do kancelárie FPU v čase od 13:00 do 15:00 hod., najneskôr 25.3.2019!
 • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke, t. j. najneskôr 25.3.2019)

FPU môže akceptovať iba žiadosti zaregistrované v elektronickom systéme do 25. marca 2019, 15:00 hod., po elektronickom podaní doručené osobne do podateľne FPU do 25. marca 2019 do 15:00 hod., alebo zaslaním poštou na adresu FPU s najneskorším dátumom poštovej pečiatky zo dňa 25. marca 2019!

Z dôvodu blížiacej sa uzávierky je možné telefonicky kontaktovať referentov aj v doobedňajších hodinách v čase:

PO – ŠT:  9:00 – 11:00 a 13:00 - 15:00                         
PI:           9:00 – 11:00 a 13:00 - 14:00 

 

 

Dňa 11.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre zvyšné podprogramy vo Výzve č. 5/2019:

1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 03.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Pre podprogramy 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.6 bude rozhodnutie riaditeľa zverejnené dňa 11.03.2019.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie troch členov rady v nasledujúcich oblastiach:

 • jedného člena rady za oblasť výtvarného umenia,
 • jedného člena rady za oblasť hudobnej tvorby,
 • jedného člena rady za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie.

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, z ktorých súčasným trom členom sa končí mandát výkonu ich funkcie. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena rady za každú z uvedených troch oblastí umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

Funkcia člena Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:
-    prezidenta Slovenskej republiky,
-    poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
-    člena vlády Slovenskej republiky,
-    štátneho tajomníka,
-    vedúceho služobného úradu ministerstva,
-    predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
-    predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
-    predsedu samosprávneho kraja,
-    primátora a starostu,
-    prokurátora,
-    sudcu,
-    člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,
-    člena orgánov umeleckých fondov,
-    člena orgánov Audiovizuálneho fondu,
-    člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-    bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
-    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
-    najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho
-    priemyslu.

K návrhu na vymenovanie člena Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:
-    oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie    byť staršie ako tri mesiace,
-    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-    štruktúrovaný životopis,
-    doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,
-    písomný súhlas s návrhom za člena rady,
-    čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

Návrh na vymenovanie člena Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do 29. marca 2019 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum a čas podania v podateľni.

 

Fond na podporu umenia (FPU) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) otvoril výzvu na predkladanie žiadostí v rámci nového programu 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra, ktorý je zameraný na podporu nekomerčných súborov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vidieckej aj mestskej tradičnej kultúry. FPU získal na tento program mimoriadny účelový príspevok z MK SR vo výške 1 500 000 EUR.

V rámci toho Vás pozývame na verejné prezentácie, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich mestách:


Banská Bystrica, 4.3.2019 o 11:00 hod.
Kinosála Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica

Nitra, 4.3.2019 o 17:30 hod.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

Trenčín, 5.3.2019 o 10:00 hod.
kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Žilina, 5.3.2019 o 15:00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47,
01128 Žilina

Košice, 6.3.2019 o 10:00 hod.
Malá scéna Štátneho divadla
Hlavná č. 76
040 01 Košice

Prešov, 6.3.2019 o 14.00 hod.
VÚC Prešov (zasadačka),
Nám. mieru č.2.
Prešov

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.facebook.com/events/645536209197937/

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/604-mimoriadna-vyzva-c-1-2019