Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

 

Usmernenia Covid-19

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU), usmernenia vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronavírusom nájdete tu

12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 23.10. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
19. 10. 2020
Čítať ďalej

Poďakovanie

Dobrý deň, s radosťou si dovolím informovať, že Fond na podporu umenia (FPU) dostal v rámci mimoriadnej výzvy spolu 4176 žiadostí, pričom žiadaná suma všetkých zaregistrovaných žiadostí je 12 045 500 EUR. Ďakujem za dôveru všetkým žiadateľom a žiadateľkám, no rovnako mojim kolegom a kolegyniam, ktorí s veľkým nasadením odpovedali na stovky telefonátov a mailov. Pre nás práca podaním žiadostí ani zďaleka neskončila, teraz ich kontrolujeme, následne vyhodnotíme...
13. 10. 2020
Čítať ďalej

Predĺženie termínu Mimoriadnej výzvy 2/2020

Dobrý deň, milé žiadateľky a žiadatelia, mnohí z vás si v priebehu tohto víkendu začali vypĺňať žiadosti v registračnom systéme FPU v rámci mimoriadnej výzvy č. 2 / 2020. Chceme, aby ste ich bez problémov a stresu vyplnili, preto sme sa rozhodli, že predĺžime termín na predloženie žiadosti do štvrtka 8.10.2020. Prosím, nezabudnite nám podpísané žiadosti poslať (vytlačené alebo podpísané elektronickým podpisom), nestačí ich zaregistrovať v systéme! Všetko...
04. 10. 2020
Čítať ďalej

Často kladené otázky - Mimoriadna výzva 2/2020

Vážení žiadatelia Fondu na podporu umenia, na základe Vašich opakujúcich sa otázok k MIMORIADNEJ VÝZVE 2/2020 sme sa rozhodli zverejniť často kladené otázky a odpovede na ne:   1. Je potrebné do celkovej sumy príjmu zahrnúť aj invalidný/vdovský dôchodok, podporu v nezamestnanosti, materskú/rodičovský príspevok, štipendiá z iných fondov? Áno, do príjmu uveďte všetky druhy dôchodkov, príspevkov, štipendií a príjmov, ktoré ste v daných mesiacoch...
01. 10. 2020
Čítať ďalej

11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 2.10. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
28. 09. 2020
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultrúry a kreatívneho priemyslu, a to

a) tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,

b) podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktiviít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c) vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d) štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

e) projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike,

f) ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu.

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä

a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä divadelného, dramatického, hudobnodramatického, pantomimického, choreografického, tanečného, hudobného, slovesného diela a diela výtvarného umenia,

b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,

f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,

i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medznárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

Dňa 1.8.2016 sa Fond na podporu umenia stal členom Medzinárodnej federácie umeleckých rád a kultúrnych agentúr IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultures).

 

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga