Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Rozhodnutie riaditeľa - Mimoriadna výzva č. 1/2019

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
24. 05. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2019

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry1.6.3 Tvorba multimediálneho diela5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra5.1.4 Akvizícia knižníc5.2.2 Akvizícia múzeí Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
21. 05. 2019
Čítať ďalej

Riaditeľom ostáva Jozef Kovalčik

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.
15. 05. 2019
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 7/2019

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy: 1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra4.2...
09. 05. 2019
Čítať ďalej

9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
09. 05. 2019
Čítať ďalej

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultrúry a kreatívneho priemyslu, a to

a) tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií,

b) podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktiviít, kultúry a kreatívneho priemyslu,

c) vzdelávací program v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

d) štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,

e) projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike,

f) ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu.

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä

a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä divadelného, dramatického, hudobnodramatického, pantomimického, choreografického, tanečného, hudobného, slovesného diela a diela výtvarného umenia,

b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,

f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,

i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medznárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

Dňa 1.8.2016 sa Fond na podporu umenia stal členom Medzinárodnej federácie umeleckých rád a kultúrnych agentúr IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultures).

 

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga