Oznamy

Oznamy

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia  nového člena Rady FPU.

Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stáva kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran.

Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov. Možnosť ich predkladania mali od novembra minulého roka profesijné združenia a právnické osoby aktívne pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Z nich ministerka kultúry vybrala Dušana Burana ako odborníka v oblasti múzeí a galérií, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

 

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

6.2. Mesto kultúry 2021 – iné subjekty

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

 

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície - galérie fáza A:

V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie "profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície". V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť "parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície", ktorú je potrebné vložiť spolu s ostatnými povinnými prílohami do registračného systému FPU.

 

 

Milí žiadatelia,

počas vianočných a novoročných sviatkov bude kancelária FPU od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 zatvorená.  

 

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

1.6.2 Medziodborové podujatia

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity 

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza A)

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

5.3.3 Nové stále expozície – galérie (výlučne fáza A)

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 25.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

 

Dňa 16.12. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 2.12.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.1 Tvorba hudobného diela

UPOZORNENIE podprogram 1.3.1 je rozdelený do dvoch pdf súborov!!!

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá

 


Bližšie informácie sa dočítate tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - hudobné žánre populárnej kultúry

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 11.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela tanec

1.4.2 Tvorba a realizácia diel dizajn

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

3.4.1 Výskum a odborná reflexia - vizuálne umenie

3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Dňa 27.11. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.