Oznamy

V roku 2018 sa kritéria hodnotenia zameriavajú na projektové dokumentácie, pribudli nové prílohy ktoré vyžadujú spoluprácu s architektom alebo dizajnérom.

 Milí žiadatelia z múzeí, galérii, knižníc a ďalší!

Radi by sme Vám dali do pozornosti 2 hlavné novinky v Programe 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie v rámci podmienok podpory Fondu na podporu umenia

Od 8.1.2018 platia nové kritéria hodnotenia Vašich projektov ako stanovujú nové Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU. Odborná komisia bude posudzovať na základe nového bodového prerozdelenia aj kritérií. Pokiaľ si naštudujete kritéria, môže ám to pomôcť pri koncipovaní vašich nových žiadostí v ďalších výzvach v roku 2018.

1. a) Napr. pre Podprogram 5.2.2 Akvizície múzeí a 5.3.2  Akvizície galérii, je kľúčové pripraviť kvalitné prílohy. Upozorňujeme, že je niekoľko noviniek pre predkladanie príloh. Okrem Návrhu na akvizíciu a ďalších príloh je potrebné predložiť aj akvizičný plán inštitúcie. Nakoľko je tento dokument predmetom hodnotenia vzhľadom na predložený projekt v kritériu „Kvalita návrhu na akvizíciu“, odporúčame pripraviť všetky prílohy s vysokou profesionalitou aj pri spracovaní textových aj obrazových materiálov, a odôvodneniami akvizície, pretože za toto kritérium je možné získať až 30 bodov.

    b) Takisto sa v kritériách hodnotenia kladie vysoký dôraz na spracovanie povinných príloh pre Program 5.4. V Podprograme 5.4.2, či sa jedná o technické vybavenie do depozitárov, alebo návštevníckeho zázemia, je dôležité sa     okrem iného zamerať na prípravu prílohy aj s vizualizáciou priestorového riešenia. Kritériu „Kvalita realizačného plánu“ opäť prináleží až 30 bodov zo 100 pri hodnotení žiadosti. Takisto odporúčame konzultácie s architektom alebo dizajnérom pri riešení návštevníckych priestorov, či depozitárov.  Dôležité je taktiež opísať fázu, ktorú máte za sebou, aj pred sebou a ako konkrétny projekt naplní vaše širšie plány. Je to z toho dôvodu, aby bolo jasné, koľko krát plánujete ešte ten istý projektový zámer predkladať vo FPU, prípadne ako máte doriešené spolufinancovanie na napĺňanie svojich vízii a predstáv do finálnej podoby (napr. 1 poschodie expozície v danom roku a zázemie návštevnícke v nasledovnom roku).

2. Podprogram 5.1.1 - Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra má novú povinnú prílohu, podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018, ktorá sa nahráva do systému k žiadosti elektronicky: Ideový zámer a vizualizácia priestorového riešenia knižnice. Na našej stránke v sekcii Dokumenty nájdete vzor pre prípravu tejto prílohy na tomto odkaze.

Okrem knihovníkov je odporúčané do procesu prípravy projektu zapojiť aj odborníkov z oblasti dizajnu, architektúry, či iných príbuzných disciplín (žiadateľ musí uviesť ich mená).

Odporúčame knižniciam, aby si pripravili celý projekt obnovy knižnice a jasne popísali jednotlivé fázy jeho realizácie. Inými slovami, prílohu žiadosti v danom roku je potrebné koncipovať tak, aby obsahovala výsledný stav, ktorý by chcela knižnica dosiahnuť po celkovej obnove, pričom zo žiadosti, resp. jej prílohy, musí byť jasné, na ktorú fázu obnovy knižnice je žiadaná podpora. Viac informácii vo vzore prílohy.

 V prípade otázok neváhajte kontaktovať referentku pre váš program.

FPu.