Oznamy

Oznamy

Dňa 6.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogram:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 2.2.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 7.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať v predĺženom termíne až do 2.2.2018 pre nasledujúce programy:
PROGRAM 6 - MESTO KULTÚRY
PROGRAM 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra
PROGRAM 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.
Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

- 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.2.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie môžete nájsť na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/406-vyzva-c-7-2018

Dňa 29.1.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

V roku 2018 sa kritéria hodnotenia zameriavajú na projektové dokumentácie, pribudli nové prílohy ktoré vyžadujú spoluprácu s architektom alebo dizajnérom.

 Milí žiadatelia z múzeí, galérii, knižníc a ďalší!

Radi by sme Vám dali do pozornosti 2 hlavné novinky v Programe 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie v rámci podmienok podpory Fondu na podporu umenia

Od 8.1.2018 platia nové kritéria hodnotenia Vašich projektov ako stanovujú nové Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z FPU. Odborná komisia bude posudzovať na základe nového bodového prerozdelenia aj kritérií. Pokiaľ si naštudujete kritéria, môže ám to pomôcť pri koncipovaní vašich nových žiadostí v ďalších výzvach v roku 2018.

1. a) Napr. pre Podprogram 5.2.2 Akvizície múzeí a 5.3.2  Akvizície galérii, je kľúčové pripraviť kvalitné prílohy. Upozorňujeme, že je niekoľko noviniek pre predkladanie príloh. Okrem Návrhu na akvizíciu a ďalších príloh je potrebné predložiť aj akvizičný plán inštitúcie. Nakoľko je tento dokument predmetom hodnotenia vzhľadom na predložený projekt v kritériu „Kvalita návrhu na akvizíciu“, odporúčame pripraviť všetky prílohy s vysokou profesionalitou aj pri spracovaní textových aj obrazových materiálov, a odôvodneniami akvizície, pretože za toto kritérium je možné získať až 30 bodov.

    b) Takisto sa v kritériách hodnotenia kladie vysoký dôraz na spracovanie povinných príloh pre Program 5.4. V Podprograme 5.4.2, či sa jedná o technické vybavenie do depozitárov, alebo návštevníckeho zázemia, je dôležité sa     okrem iného zamerať na prípravu prílohy aj s vizualizáciou priestorového riešenia. Kritériu „Kvalita realizačného plánu“ opäť prináleží až 30 bodov zo 100 pri hodnotení žiadosti. Takisto odporúčame konzultácie s architektom alebo dizajnérom pri riešení návštevníckych priestorov, či depozitárov.  Dôležité je taktiež opísať fázu, ktorú máte za sebou, aj pred sebou a ako konkrétny projekt naplní vaše širšie plány. Je to z toho dôvodu, aby bolo jasné, koľko krát plánujete ešte ten istý projektový zámer predkladať vo FPU, prípadne ako máte doriešené spolufinancovanie na napĺňanie svojich vízii a predstáv do finálnej podoby (napr. 1 poschodie expozície v danom roku a zázemie návštevnícke v nasledovnom roku).

2. Podprogram 5.1.1 - Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra má novú povinnú prílohu, podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018, ktorá sa nahráva do systému k žiadosti elektronicky: Ideový zámer a vizualizácia priestorového riešenia knižnice. Na našej stránke v sekcii Dokumenty nájdete vzor pre prípravu tejto prílohy na tomto odkaze.

Okrem knihovníkov je odporúčané do procesu prípravy projektu zapojiť aj odborníkov z oblasti dizajnu, architektúry, či iných príbuzných disciplín (žiadateľ musí uviesť ich mená).

Odporúčame knižniciam, aby si pripravili celý projekt obnovy knižnice a jasne popísali jednotlivé fázy jeho realizácie. Inými slovami, prílohu žiadosti v danom roku je potrebné koncipovať tak, aby obsahovala výsledný stav, ktorý by chcela knižnica dosiahnuť po celkovej obnove, pričom zo žiadosti, resp. jej prílohy, musí byť jasné, na ktorú fázu obnovy knižnice je žiadaná podpora. Viac informácii vo vzore prílohy.

 V prípade otázok neváhajte kontaktovať referentku pre váš program.

FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,

- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,

- 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,

- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,

- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,

- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

- 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,

- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,

- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,

- 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,

- 1.6.4 Medzinárodné moblity a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity.

Bližšie informácie sa dočítate na linku: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/399-vyzva-c-6-2018

Dňa 17.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať až do 31.1.2018 pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 6 – Mesto kultúry

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf