Oznamy

Oznamy

Vážení žiadatelia, 

radi by sme Vás informovali, že Fond na podporu umenia bude počas vianočných sviatkov z technických príčin zatvorený od 22.12.2017 do 2.1.2018.

Zamestnanci fondu sú Vám plne k dispozícii ešte počas tohto týždňa, preto, prosím, adresujte prípadné otázky čo najskôr, aby sme mohli Vašu záležitosť vyriešiť ešte do Vianoc.

Kancelária FPu. 

Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia bolo zverejnené pre tieto Podprogramy:
- Výzva č. 1/2018:
- Podprogram 2.1 Veľké festivaly, prehliadky, podujatia
- Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych centier
- Výzva č. 2/2018:
- Podprogram 1.4 Vizuálne umenie
- Podprogram 1.5 Literatúra
- Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
Rozhodnutia pre jednotlivé podprogramy nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 12.12.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 19. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.1.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/386-vyzva-c-5-2018

Fond na podporu umenia priblíži nový program Mesto kultúry 2019 na verejných prezentáciách, ktoré sú určené predovšetkým pre potenciálnych žiadateľov, t. j. zástupcov miest v rámci Slovenskej republiky.

Prezentácie sa uskutočnia v týchto termínoch:
- 5.12.17 o 14.30 hod. - Prednášková sála UKB, Bratislava
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/189426331633784/

- 6.12.17 o 10.00 hod. – Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/147568699336778/

- 7.12.17 o 10.30 hod. – Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/152928175463873/

Tešíme sa na Vašu účasť! :)
FPu.

Dňa 28.11.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa FPU pre Výzvu č. 1/2018, konkrétne pre podprogramy:
  • 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  • 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií
  • 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  • 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  • 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
  • 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  • 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
  • 1.6.2 Medziodborové podujatia
  • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
Rozhodnutia riaditeľa FPU pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier budú zverejnené dodatočné.
 
Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
 

Dňa 1.12.2017 o 16.00 hod. sa v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 1, Bratislava uskutoční 18. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 6 – Mesto kultúry

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Návrhy je možné predkladať od 23.11.2017 do 7.12.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Bližšie informácie sa dočítate v priloženom dokumente výzvy.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_OK_2_2018.pdf)Výzva č. 2/2018 na členov/ky OK FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie grafických návrhov na vianočný a novoročný pozdrav Fondu na podporu umenia.

Odmenou pre víťaza/ku súťaže bude návšteva kancelárie fondu a pripravené bude, samozrejme, aj lákavé prekvapenie.

Kritériá:

-        musí ísť o jedinečné dielo bez porušenia autorských práv,

-        na pozdrav je potrebné použiť logo FPU v súlade s Manuálom pre vizuálnu identitu, ktorý je zverejnený na www.fpu.sk/logo.

Autori môžu posielať svoje návrhy do 1.12.2017 elektronicky na mejlovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vianocna vyzva.pdf)Vianočná výzva FPu.

Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia sa neustále snaží o zabezpečenie nestrannej, nezaujatej a transparentnej podpory umeleckej tvorby a rozmanitých kultúrnych aktivít. Zásadnú úlohu pri profilovaní fondu ako demokratickej inštitúcie zohrávajú odborné komisie, ktorých členovia a členky patria do umeleckej a kultúrnej scény na Slovensku.

Odborné komisie majú na rozhodovanie zásadný vplyv, keďže posudzujú všetky projekty, bodujú ich podľa stanovených kritérií a prideľujú finančné prostriedky. Riaditeľ fondu môže zmeniť odporúčanie o podporení, či nepodporení žiadosti iba v prípade, že by došlo k porušeniu zákona, či vnútorných predpisov fondu. Členovia odborných komisií teda svojim konaním vplývajú na smerovanie umenia a kultúry na Slovensku, preto je úplne zásadné, aby boli nestranné, vyvážené a mali v nich zastúpenie odborníci v danej oblasti, či disciplíny.

Legislatívna zmena.

V uplynulých dvoch rokoch sa ukázalo, že konflikt záujmov je vymedzený v zákone o fonde príliš reštriktívne. Novela zákona z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v tejto otázke, ktorá otvára cestu k väčšej flexibilite. Momentálne zákon umožňuje, aby sa aj členovia odborných komisií mohli uchádzať o podporu vo fonde. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi. Napríklad, ak daný člen komisie žiada finančné prostriedky v oblasti hudby, pokojne môže rozhodovať o projektoch v programe určenom pre veľké festivaly alebo časopisy.

Podanie návrhu.

Návrh na člena odbornej komisie môže predložiť akákoľvek právnická osoba pôsobiaca v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. K návrhu priloží životopis nominanta, prehľad aktivít navrhovateľa a podpísaný písomný súhlas. Aktuálna výzva na členov odborných komisií je otvorená do 20.10.2017. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle fondu www.fpu.sk.

Prijaté návrhy predkladáme rade fondu, ktorá z nominantov a nominantiek menuje členov a členky odborných komisií s funkčným obdobím dva roky. Každý z menovaných členov a členiek sa v tomto období môže podieľať na hodnotiacom procese v rámci príslušných programov. Pred každou výzvou sú oslovení, aby sa vyjadrili, či nie sú v konflikte záujmov voči predkladaných žiadostiam a v danom období sa môžu zúčastniť na zasadnutí danej komisie.

Participácia.

Cestou k zlepšeniu situácie na kultúrnej a umeleckej scéne nie sú nekonštruktívne sťažnosti ani intrigy, ale participácia na rozhodovacích procesoch. Fond je demokraticky otvorený pre všetkých, a preto sa každý môže stať členom odborných komisií alebo si navrhnúť svojho nominanta alebo nominantku. Pevne verím, že aj tentoraz túto možnosť využijete a prispejete tak k lepšiemu fungovaniu fondu.

Ďakujem za doterajšiu podporu, dôveru a trpezlivosť. Nepochybujem, že s Vašou podporou a pomocou budeme každým rozhodnutím lepšou verejnoprávnou inštitúciou.

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPu.