Oznamy

Oznamy

Vážení žiadatelia,

predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 21.9.2017 na svojom 13. zasadnutí.

Dokument štruktúry obsahuje známe, ale aj nové programy s upravenými podmienkami. 

Na strane 157 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti.

Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Aktuálne je otvorená Výzva č. 1/2018http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/346-vyzva-c-1-2018

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušných referentov, ktorí Vám s radosťou pomôžu!

Prajeme veľa úspechov pri podávaní žiadostí.

FPu. 

Dňa 18.9.2017 sa v sídle fondu uskutočnila tlačová beseda na tému Štruktúra podpornej činnosti a priority na rok 2018.

Fond na podporu umenia po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018. Pri tejto príležitosti minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič predstavil (v súlade so zákonom o fonde) priority ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2018, ktorými sú:

  1. Rok európskeho kultúrneho dedičstva vyhláseného Európskou komisiou.
  2. 100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari.
  3. 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Následne predseda rady fondu Peter Michalovič a riaditeľ fondu Jozef Kovalčik oboznámili verejnosť s programovými prioritami, ktoré si stanovil fond pre podpornú činnosť na rok 2018, ktorými sú:

  1. Podpora projektov zameraných na spoluprácu samosprávy a neziskového sektora.
  2. Podpora projektov zameraných na rozširovanie a kultivovanie publika vo všetkých oblastiach umenia.
  3. Podpora projektov zameraných na tínedžerov.

Koncepcia podpornej činnosti na rok 2018 bola doplnená o nové programy a podprogramy jednak na základe požiadaviek umeleckého prostredia, no najmä z dôvodu navýšenia zákonom stanoveného rozpočtu fondu na 20 miliónov EUR (zákonom stanovený rozpočet na rok 2016 a 2017 bol 15 miliónov EUR). Konkrétne ide o nasledujúce programy a podprogramy:

-          Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

-          Tvorba a realizácia – dizajn,

-          Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty,

-          Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

-          Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

-          Aktivity rezidenčných centier,

-          Mesto kultúry 2019.

Fond v rámci programu Mesto kultúry 2019 podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu roka 2019 odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Tieto činnosti budú zamerané na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi, či formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

Zavedením tohto programu je hlavnou ambíciou fondu podpora dlhodobého rozvoja kultúry a umenia na miestnej úrovni. Vďaka prezentáciám rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry by sa malo rozšíriť a zväčšiť existujúce miestne publikum, no rovnako by sa obyvatelia daného mesta mali prostredníctvom vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít aktívne zapojiť do umeleckých a kultúrnych činností. Snahou fondu je tiež vyprovokovať konštruktívnu spoluprácu medzi podporeným mestom, zriaďovanými inštitúciami a neziskovým sektorom, ktorej výsledkom môže byť prax príkladná aj pre iné mestá na Slovensku a v zahraničí. Inými slovami, fond si kladie za cieľ to, aby sa vo vybranom meste stala kultúra počas jedeného roka centrom záujmu obyvateľov, umelcov, kultúrnych pracovníkov a tiež politikov, pričom tento záujem by mal pretrvať čo najdlhšie obdobie.

Prvú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 fond vyhlási 21.9.2017, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom.

Fond rovnako vyhlási na jeseň mimoriadnu výzvu na preklady pôvodnej slovenskej literatúry a odborných textov z oblasti umenia a kultúry do francúzskeho jazyka. Pôjde o podporu formou štipendia, aby sa hotové vydané preklady mohli prezentovať na knižnom salóne v Paríži v roku 2019.

Drahí žiadatelia,

Registračný systém FPU obsahuje novú funkcionalitu - Modul Propagácia, ktorý slúži na informovanie širokej verejnosti o aktuálne prebiehajúcich projektoch, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci jednotlivých oblastí podpornej činnosti.

Upozornenie: Tento modul neslúži na účely predloženia vecného vyhodnotenia výstupov projektu, na realizáciu ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. Pre vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu je v registračnom systéme určený Modul pod názvom „Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.“

Ako postupovať pri vytvorení propagácie pre podporený projekt?

Žiadateľ sa prihlási do svojho účtu v Registračnom systéme FPU. Zo zoznamu svojich žiadostí si vyberie podporenú žiadosť, pre ktorú chce vyplniť údaje v rámci modulu Propagácia. Po kliknutí na „Možnosti“ si vyberie „Propagácia projektu“. Otvorí sa nové okno so zoznamom propagácií projektu pre danú žiadosť. V pravom hornom rohu žiadateľ klikne na „Vytvoriť.“ Žiadateľ vyplní údaje alebo vyberie z uvedených možností pre tieto polia: Názov projektu; Kategória; Krátky popis; Názov podujatia / aktivity / výstupu; Štát; Mesto; Termín začiatku realizácie; Termín konca realizácie; Popis.

Zároveň žiadateľ dáva súhlas s tým, že poskytnuté údaje a priloženú fotodokumentáciu bude fond zverejňovať na svojom webovom sídle.

Na záver kliknutím na „Galéria“ žiadateľ pridá informačný a propagačný materiál v digitálnej podobe, t.j. brožúry, letáky, pozvánky s programom, poprípade fotografie súvisiace s projektom.

Upozornenie: Do „Galérie“ nie je možné vkladať informácie o výstupoch z medializácie a propagácie projektu, ako napr. printscreeny internetových stránok či digitálne oskenované kópie informácií o medializácii projektu v printových médiách.

Kde je možné nájsť zoznam podporených projektov?

Prehľad podporených projektov rozdelených podľa príslušnej oblasti umenia je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na odkaze: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti