Oznamy

Oznamy

Dňa 11.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre zvyšné podprogramy vo Výzve č. 5/2019:

1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 03.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Pre podprogramy 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.6 bude rozhodnutie riaditeľa zverejnené dňa 11.03.2019.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie troch členov rady v nasledujúcich oblastiach:

  • jedného člena rady za oblasť výtvarného umenia,
  • jedného člena rady za oblasť hudobnej tvorby,
  • jedného člena rady za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie.

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, z ktorých súčasným trom členom sa končí mandát výkonu ich funkcie. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena rady za každú z uvedených troch oblastí umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

Funkcia člena Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:
-    prezidenta Slovenskej republiky,
-    poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
-    člena vlády Slovenskej republiky,
-    štátneho tajomníka,
-    vedúceho služobného úradu ministerstva,
-    predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
-    predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
-    predsedu samosprávneho kraja,
-    primátora a starostu,
-    prokurátora,
-    sudcu,
-    člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,
-    člena orgánov umeleckých fondov,
-    člena orgánov Audiovizuálneho fondu,
-    člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-    bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
-    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
-    najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho
-    priemyslu.

K návrhu na vymenovanie člena Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:
-    oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie    byť staršie ako tri mesiace,
-    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-    štruktúrovaný životopis,
-    doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,
-    písomný súhlas s návrhom za člena rady,
-    čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

Návrh na vymenovanie člena Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do 29. marca 2019 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“


Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum a čas podania v podateľni.

 

Fond na podporu umenia (FPU) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) otvoril výzvu na predkladanie žiadostí v rámci nového programu 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra, ktorý je zameraný na podporu nekomerčných súborov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vidieckej aj mestskej tradičnej kultúry. FPU získal na tento program mimoriadny účelový príspevok z MK SR vo výške 1 500 000 EUR.

V rámci toho Vás pozývame na verejné prezentácie, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich mestách:


Banská Bystrica, 4.3.2019 o 11:00 hod.
Kinosála Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica

Nitra, 4.3.2019 o 17:30 hod.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

Trenčín, 5.3.2019 o 10:00 hod.
kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Žilina, 5.3.2019 o 15:00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47,
01128 Žilina

Košice, 6.3.2019 o 10:00 hod.
Malá scéna Štátneho divadla
Hlavná č. 76
040 01 Košice

Prešov, 6.3.2019 o 14.00 hod.
VÚC Prešov (zasadačka),
Nám. mieru č.2.
Prešov

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.facebook.com/events/645536209197937/

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/604-mimoriadna-vyzva-c-1-2019

 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 8/2019 a Výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/601-vyzva-c-8-2019
https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/602-vyzva-c-9-2019

 

Dňa 22.2.2019 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry 2020- prípravná fáza

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 19.2.2019 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 14.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela