prijímateľ

1. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. Viac informácií k hodnoteniu žiadostí nájdete v dokumente Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

 

2. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej komisie rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o (ne)podporení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle v časti ZOZNAM PROJEKTOV.

 

3. Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle spolu s oznámením aj výzvu na prepracovanie rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty.

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu potvrdenia nie staršie ako 3 mesiace.

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronicku komunikaciu FPU.

Povinné potvrdenia ku zmluve:

 

4. Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov, doručení povinných potvrdení bude prijímateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu (uvedené v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU). Riaditeľ fondu a predseda rady fondu podpíšu zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.

 

5. Propagácia projektu

Prijímateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje informovať laickú i odbornú verejnosť o tom, že projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých fondom, a to počas všetkých podujatí podporených v rámci projektu, pri spoločenských akciách súvisiacich s projektom alebo inej jeho propagácií. Zároveň je prijímateľ povinný uvádzať na výstupoch, sprievodných a propagačných materiáloch textovú informáciu o tom, že projekt a jeho výstupy boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých fondom a pripojiť k tejto informácii logo fondu. Pri informovaní je prijímateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených v Príručke pre propagáciu a informovanosť FPU  a pri používaní loga fondu podľa Manuálu pre vizuálnu identitu FPU zverejneného spolu s logom fondu na webovom sídle fondu. (http://fpu.sk/prijimatel/logo)

Prijímateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 10 dní vopred, informovať fond o termíne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti tak, že v Registračnom systéme FPU vyplní údaje v rámci časti Propagácia.

Prehľad podporených projektov je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na linku: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti

 

6. Zmena projektu

V prípade, že z vážnych dôvodov nastala zmena v projekte a prijímateľ nie je schopný splniť zmluvné podmienky, je potrebné postupovať podľa článku 11 predpisu Zásady o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU. Pre žiadosť o zmenu je potrebné požiadať FPU min. 30 dní pred uskutočnením zmeny, výlučne prostredníctvom vzoru Žiadosti o zmenu použitia dotácie/štipendia z FPU v časti Vzory a tlačivá. (http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty)

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronickú komunikáciu FPU.

 

7. Realizácia projektu

Ďalším krokom je realizácia samotného projektu, ktorého priebeh musí byť v súlade s parametrami uvedenými v zmluve tak, aby prijímateľ použil finančné prostriedky fondu výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou projektu.


Akákoľvek zmena v realizácii projektu musí byť konzultovaná s príslušným referentom. Žiadosť o zmenu v realizácii projektu doručí žiadateľ kancelárii fondu v písomnej forme bezodkladne, min. 30 dní pred uskutočnením zmeny. Vzory žiadostí o zmenu použitia finančných prostriedkov si žiadateľ môže stiahnuť na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - Vzory a tlačivá: http://www.fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty.

Fond je oprávnený vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov.


Časový sled zmluvne stanovených termínov:

casovy sled

*Prijímateľovi musia vzniknúť výdavky najneskôr do tohto dátumu, ktorý je zároveň dátumom dodania tovaru alebo služby.

 

 

8. Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu 

Preštudujte si aktuálne znenie Príručky pre vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu FPU. (http://fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty).
Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu sa realizuje prostredníctvom registračného systému fondu.
 

VYÚČTOVANIE

Vyúčtovanie sa realizuje v termíne uvedenom v zmluve.
Prijímateľ dotácie priloží k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy:

 

kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (vrátane výpisov z účtu) potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov

správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu

informáciu o naplnení predpokladov, cieľov a výsledkov projektu, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti

vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii

 

K vyúčtovaniu je prijímateľ povinný priložiť aj

  1. kópie účtovných dokladov označených číslom Zmluvy, ktoré potvrdzujú použitie poskytnutých finančných prostriedkov a kópie výpisov z účtu označených číslom Zmluvy, z ktorého boli uhrádzané výdavky na projekt

    alebo

  2. správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou; správu audítora predloží prijímateľ vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 20 000 EUR alebo viac.

 

VECNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU


Slúži na poskytnutie všetkých relevantných informácií o realizácii projektu a naplnení stanovených vecných výstupov, ku ktorým sa prijímateľ dotácie zaviazal v zmluve, pričom súčasťou vyhodnotenia sú aj informácie o šírení informácií o projektových aktivitách.

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu je prijímateľ dotácie povinný vyhotoviť v určenej štruktúre a v rozsahu prostredníctvom registračného systému a následne aj v tlačenej podobe, pričom obe verzie musia byť identické. Tlačená forma formulára vyúčtovania a vecné vyhodnotenie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa dotácie, resp. ním poverenou osobou a doručené v stanovenom termíne do kancelárie FPU.