Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

 

1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže

1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení

1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty

1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení

1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie

1.6.2 Medziodborové podujatia

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 3.11.2016.

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v ODPORÚČANIACH PRE ŽIADATEĽA.

Oficiálny dokument Výzvy č. 1/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.