Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

 

1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie

4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.11.2016.

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v ODPORÚČANIACH PRE ŽIADATEĽA.

Oficiálny dokument Výzvy č. 2/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.