Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra

4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 1.12.2016.

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v ODPORÚČANIACH PRE ŽIADATEĽA.

Oficiálny dokument Výzvy č. 3/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.