Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 4/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity

3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo

3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec

3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie

3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra

3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity

3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.12.2016. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v ODPORÚČANIACH PRE ŽIADATEĽA.

Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.