Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

4.2 Vznik a prezentácia tvorby

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 3.4.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.