FAQ

Často kladené otázky

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. FPu. vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. a nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. FPu. je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Fond na podporu umenia prostredníctvom svojej podpornej činnosti poskytuje finančné prostriedky na širokú škálu aktivít a podujatí v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, medzi ktoré patrí najmä divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové aktivity, ľudová kultúra, kultúrno-osvetová činnosť, knižnice, múzeá a galérie, ale aj neprofesionálna umelecká tvorba. Fond nepodporuje projekty z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Finančná podpora sa poskytuje formou dotácie a štipendia. Bližšie informácie sú uvedené v Štruktúre podpornej činnosti Fondu na podporu umenia alebo v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí. 

Žiadosť je možné podať v sídle fondu na Cukrovej 14, BA v pracovné dni od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Po zaregistrovaní žiadosti v registračnom systéme a jej vytlačení, sa predmetná informácia nachádza na druhej strane žiadosti. Uvedená je výška poplatku, vyriabilný symbol a číslo účtu fondu v tvare IBAN.

Oprávnení žiadatelia sú rámcovo určení v Štruktúre podpornej činnosti Fondu na podporu umenia, presne špecifikovaní sú však až vo výzve na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej žiadosť predkladáte.  V aktuálnej výzve je bližšie predstavené aj zameranie jednotlivých programov a  činnosti, na ktoré je možné žiadať finančnú podporu. 

Počas roka fond vyhlasuje niekoľko výziev, ktoré sú zamerané na rôzne programy a podprogramy. Predbežné termíny výziev pre jednotlivé programy sú uvedené v Štruktúre podpornej činnosti. Avšak najaktuálnejšie informácie o vyhlásení výzvy a termíne predkladania žiadostí sú zverejnené na webovom sídle fondu, kde sú zároveň zverejnené aj znenia jednotlivých výziev. Dôležitou informáciou pre žiadateľov je, že číslo výzvy nie je totožné s číslom programu, pre ktorý je daná výzva vyhlásená. 

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je potrebné v registračnosm systéme zaregistrovať do 15:00 hod. v posledný deň výzvy a doručiť do fondu najneskôr v deň uzávierky predmetnej výzvy. V prípade, že žiadosť posielate poštou, rozhodujúca je pečiatka pošty s dátum podania najneskôr v deň uzávierky. Žiadosti podané na pošte po termíne uzávierky budú z procesu hodnotenia vyradené. Odporúčame žiadateľom overiť si, či je dátum pečiatky pošty na obálke čitateľný a tiež si odložiť podací lístok ku zásielke.

Nie. Podanie žiadosti o finančnú podporu z finančných prostriedkov fondu nie je podmienená registráciou v Evidencii profesionálnych umelcov. 

V každej výzve je stanovený oprávnený termín začatia projektu. Ak je v príslušnej výzve, v rámci ktorej žiadateľ podáva projekt, stanovený oprávnený termín začatia projektu uvedený aj skorší ako je aktuálny dátum, tak je to možné. 

Áno, je možné podať žiadosť o dotáciu na jeden projekt do viacerých výziev, ak do daných výziev projekt svojim zameraním spadá. Zároveň odporúčame žiadateľom, aby v takom prípade k žiadosti priložil aj informáciu o tom, že žiadosť pre predmetný projekt už bol podaný v predchádzajúcej výzve, čím sa predíde podozreniu zo zámeru dvojitého financovania. Žiadateľov upozorňujeme, že napriek tomu, že bola podaná žiadosť vo viacerých výzvach, môže byť jeden a ten istý projekt podporený len v rámci jednej výzvy. 

Nie. Fond na podporu umenia nepodporuje projekty, ktorých primárnym výstupom je audiovizuálne dielo. Takýto typ projektov podporuje Audiovizuálny fond. 

Výška administratívneho poplatku pre vašu žiadosť je vypočítaná na základe výšky žiadanej finančnej podpory a je uvedená na zaregistrovanom formulári žiadosti (2. strana) spolu s variabilným symbolom pre uhradenie platby a číslom bankového účtu, na ktorý je potrebné poplatok uhradiť. Výška administratívneho poplatku je určená zákonom a to vo výške 0,1% zo žiadanej sumy, pričom minimálna výška je 20,- EUR a maximálna 1000,- EUR.

Nie. V prípade štipendií nie je potrebné hradiť žiadny administratívny poplatok. Povinnosť uhradiť administratívny poplatok platí len v prípade žiadostí o dotáciu. 

Žiadateľ je povinný k svojej žiadosti priložiť doklady, ktoré stanovuje zákon. Zoznam povinných dokladov je vymenovaný v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov Fondom na podporu umenia a v Príručke pre žiadateľa o dotáciu z Fondu na podporu umenia. 

Prílohy, ktoré sú povinné a ktoré musí žiadateľ priložiť k svojej žiadosti, aby bola považovaná za úplnú, sú uvedené v konkrétnej výzve, napr. charakteristika výstupov, ukážka diela, ktorého sa žiadosť týka a pod.  

Žiadateľ je povinný predložiť originál alebo overenú kópiu nie staršiu ako tri mesiace ku dňu doručenia žiadosti do kancelárie fondu.

Žiadateľ je povinný predložiť dokument potvrdzujúci jeho právnu subjektivitu (napr. štatút, stanovy, zriaďovacia listina, výpis z obchodného registra, atď.), kde v predmete činnosti, resp. podnikania musia byť uvedené aj aktivity z oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sa svojou povahu viažu k danému podporgramu. Ďalej, v charakteristike žiadateľa vo formulári žiadosti musia byť uvedené už zrealizované aktivity v týchto oblastiach.

Žiadateľ predkladá povinné prílohy ku žiadosti v požadovanom rozsahu a forme len v prípade prvej žiadosti podanej v kalendárnom roku. Žiadateľom odporúčame pripojiť k ďalším žiadostiam v danom roku informáciu, v ktorej žiadosti sú priložené povinné prílohy.

Áno, je postačujúce predložiť kópiu zmluvy o bankovom účte. Táto zmluva však musí obsahovať číslo bankového účtu v tvare IBAN. Ak žiadateľ predkladá potvrdenie banky o vedení účtu, je potrebné predložiť originál, resp. overenú kópiu. Súčasne opäť platí, že dané potvrdenie musí obsahovať číslo bankového účtu v tvare IBAN.

Konkrétny dokument, ktorý predkladajú jednotlivé právne formy ako doklad o právnej subjektivite, je uvedený v dokumente Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPU v článku 8, odsek 5. Dokument je potrebné predložiť ako originál alebo overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti.

Projekty zamerané na umeleckú činnosť detí je možné zaradiť do programu 4, ktorý je zameraný na ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť (zdôrazňujeme, že nestačí, že ide iba o osvetové aktivity, musia mať aj kultúrny rozmer). Zaradenie projektu do programu závisí od zamerania samotného projektu. 

Nie, nie je možné žiadať o finančnú podporu len na reprízovanie už existujúceho diela, projekt by mal obsahovať aj iné aktivity. 

Samotné potvrdenie nie je súčasťou posudzovania žiadosti. Ak žiadateľ nedisponuje potvrdením už pri podávaní žiadosti, môže potvrdenie doručiť do kancelárie fondu až spolu s inými potvrdeniami potrebnými k uzatvoreniu zmluvy po schválení podpory. Ak bude potvrdenie v inom ako štátnom jazyku, v českom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku, francúzskom jazyku, alebo ruskom jazyku, žiadateľ ho predkladá spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka.

Nie, v súčasnosti nie je možné žiadať o finančnú podporu pre viacročné projekty. Maximálne trvanie projektu je uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o finančnú podporu. 

Finančnú podporu je možné žiadať aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách v prípade, ak je takýto poplatok zahrnutý do projektu spolupráce s danou medzinárodnou organizáciou. Samostatne si o poplatok nemožno požiadať, rovnako sú z takejto podpory vylúčené fyzické osoby.

Do prehľadu žiadateľ uvedie iba takú finančnú podporu, ktorá bola za sledované obdobie poskytnutá zo schémy minimálnej štátnej pomoci („de minimis“) alebo schémy štátnej pomoci (v prípade Podprogramov 2.1 a 2.2). Nejde automaticky o každú podporu, ktorá bola poskytnutá z verejných prostriedkov, ale musí byť poskytovateľom podpory zadefinovaná ako minimálna štátna pomoc, resp. štátna pomoc. To, či boli finančné prostriedky poskytnuté ako minimálna pomoc alebo ako štátna pomoc, by malo byť uvedené napr. v zmluve s poskytovateľom podpory alebo v príslušnej výzve, v rámci ktorej bola pomoc poskytnutá.

Aj v takomto prípade sa musíte riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), v zmysle ktorých sú aj prijímatelia podpory z Fondu na podporu umenia, ktorí nie sú (verejnými) obstarávateľmi, povinní postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosti a postupy, ktorými sa takýto subjekt pri použití prostriedkov FPU na dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb, riadi, vymedzuje § 8 zákona o verejnom obstarávaní.    

V súčasnosti nie je možné editovať údaje, ktoré boli zadané pri registrácii. Ak je potrebné niektoré údaje zmeniť, je potrebné zaslať do kancelárie fondu žiadosť o zmenu údajov s uvedením pôvodne zadaných údajov a nových údajov. K žiadosti o zmenu je potrebné dokladovať aj príslušným potvrdením, ktoré sa k novému údaju vzťahuje, napr. k informácii o zmene bankového účtu je potrebné priložiť aktuálny doklad o vedení účtu, k zmene v osobe štatutárneho zástupcu doklad o menovaní nového štatutárneho zástupcu a pod.

Kancelária fondu sa pri kontrole žiadostí stretla s viacerými typmi chýb. Medzi najčastejšie chyby v predložených žiadostiach patria:

  • -      chýbajúci termín začatia a skončenia projektu,

-      nedostatočne identifikované vecné výstupy, ich počet a pod., napr. realizácia 3 koncertov, vydanie publikácie v náklade 1000 výtlačkov, a pod.

-     chýba špecifikácia hmatateľných výstupov projektu, napr. CD, kniha a pod.

-      chýbajúce špecifikácie napr. o žánri podujatia/účastníkoch, autoroch a pod.

-      chýbajúca cieľová skupina jej kvantifikovanie, pokiaľ ide o dopad projektu

-      chýba jasná špecifikácia v položkách rozpočtu, resp. v komentári k rozpočtu

-      nesprávne zaradenie nákladových položiek do jednotlivých oprávnených rozpočtových kategórií a pod. 

Hodnotenie žiadostí prebieha na základe kritérií hodnotenia, ktoré sú stanovené pre každý program, resp. podprogram. Zároveň sú stanovené samostatné kritériá pre žiadosti o dotáciu a pre žiadosti o štipendium. Kritériá hodnotenia sú uvedené vo vnútornom predpise Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, ktorý je zverejnený na webovom sídle FPU v časti Dokumenty. 

Výsledky budú zverejnené do 60 dní od termínu ukončenia predkladania žiadostí v rámci príslušnej výzvy na webovom sídle fondu ako „Rozhodnutia riaditeľa“. 

Výsledky posudzovania a hodnotenia žiadostí sú zverejnené na webovom sídle FPU ako rozhodnutie riaditeľa, ktoré obsahuje zoznam podporených a nepodporených žiadostí a výšku pridelenej podpory. Detailnejšie informácie o hodnotení žiadosti nájde žiadateľ v elektronickom registračnom systéme FPU, kde sú zverejnené podrobné štatistiky pre verejnosť. 

Podľa §18 ods. 9 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia sa proti rozhodnutiu riaditeľa nemožno odvolať. 

Ak bola vaša žiadosť podporená, Fond na podporu umenia Vám zašle e-mailovú správu s inštrukciami, ako pokračovať. Súčasťou tejto správy je informácia o potvrdeniach, ktoré musí žiadateľ predložiť fondu pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a inštrukcie k aktualizácii rozpočtu a výstupov projektu v elektronickom registračnom systéme. Po aktualizácii rozpočtu a výstupov projektu a akceptovaní ich správnosti zo strany fondu bude žiadateľom zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na popis. Po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami Fond na podporu umenia poukáže finančné prostriedky na účet prijímateľa. 

Žiadateľ je povinný predložiť potvrdenia potrebné k zmluve až v čase, keď je jeho žiadosť podporená, t.j. až po zverejnení rozhodnutia riaditeľa o podporení žiadosti. Ak budú potvrdenia predložené ešte pred rozhodnutím, nebudú fondom akceptované a žiadateľ ich bude musieť predložiť opätovne. V súlade so zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia je žiadateľ povinný predložiť požadované potvrdenia ku každému podporenému projektu. Znamená to, že nie je postačujúce tieto potvrdenia predložiť len raz, ako je to v prípade dokladov predkladaných pri podávaní žiadosti o dotáciu alebo štipendium. 

Inštrukcie k aktualizácii rozpočtu sú uvedené v e-mailovej správe, ktorú dostanú všetci žiadatelia, ktorých žiadosť bola podporená. Ďalšie inštrukcie sú zároveň uvedené priamo v elektronickom registračnom systéme, v ktorom je potrebné rozpočet aktualizovať. Pri aktualizácii rozpočtu je žiadateľ povinný rešpektovať pravidlá tvorby rozpočtu, definované oprávnené náklady, ako aj výšku spolufinancovania. Žiadateľ zároveň má možnosť znížiť výšku rozpočtu a primerane upraviť výstupy projektu zohľadňujúc výšku poskytnutej finančnej podpory.

Vecné výstupy je potrebné popísať v súlade s dokumentom Typológia výstupov projektu, ktorý je zverejnený v elektronickom registračnom systéme pri aktualizácii rozpočtu. Žiadateľ je povinný zachovať štruktúru popisu výstupov projektu, ktorý je uvedený v danom dokumente. Výstupy projektu budú uvedené v zmluve vo forme, v akom ich žiadateľ uvedie v systéme. 

Aktualizovaný rozpočet a upravené vecné výstupy kontrolujú referenti fondu. V prípade, že aktualizovaný rozpočet alebo vecné výstupy nebudú jasné, požadovanej forme a predovšetkým nebudú primerané vzhľadom na žiadosť, referent vráti žiadateľovi rozpočet a výstupy na opätovné prepracovanie. 

Fond na podporu umenia zasiela žiadateľom návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v elektronickej verzii na e-mailové adresy zadané v registračnom systéme. Ak žiadateľ súhlasí s návrhom zmluvy, tú vytlačí a podpísanú v dvoch exemplároch doručí do Fondu na podporu umenia (osobne v čase od 13:00 do 15:00 hod., alebo doporučenou poštou). Fond pošle žiadateľovi návrh zmluvy po aktualizácii rozpočtu a výstupov projektu a ich akceptovaní zo strany fondu. Zvyčajne tento proces trvá 1 mesiac, ak do daného procesu nevstúpia nepredvídané okolnosti. 

Žiadateľ, ktorý ešte nemá k dispozícii výsledky výzvy a rozhodnutie riaditeľa o tom, že bola jeho žiadosť podporená, a zároveň už bežia aktivity, na ktoré žiadal finančnú podporu, neuvádza pri aktivitách informáciu, že jeho projekt bol podporený Fondom na podporu umenia. Ak tak urobí, je to na jeho vlastnú zodpovednosť. V prípade, že žiadosť nebude podporená, fond z toho nevyvodí žiadne následky. V prípade, že žiadosť bude finančne podporená, žiadateľ je následne povinný vhodným spôsobom informovať širokú i odbornú verejnosť o tom, že jeho projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Bližšie informácie sú uvedené v Príručke k propagácii a informovaní o získaní z verejných zdrojov FPu., ktorá je zverejnená na webovom sídle FPu. v časti Dokumenty. 

Pri propagácii projektu sa prijímateľ finančnej podpory musí riadiť Príručkou k propagácii a informovaní o získaní z verejných zdrojov FPu., ktorá je zverejnená na webovom sídle FPu. v časti Dokumenty. V príručke sú uvedené inštrukcie k propagácii pre rôzne typy projektov, výstupov a foriem propagácie. 

Logo fondu a jeho rôzne verzie a formáty, ktoré môžu prijímatelia finančnej podpory používať, sú zverejnené na webovom sídle FPu. v časti Logo, kde je zároveň zverejnená Príručka k propagácii a informovaní o získaní z verejných zdrojov FPu. a Dizajn manuál FPu. 

Informácie o realizácii podujatí a aktivít, ktoré boli podporené z verejných zdrojov FPu. zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu propagacia@fpu.sk.

Fond na podporu umenia má zo zákona právo a povinnosť kontrolovať využívanie finančných prostriedkov, ktoré poskytuje z verejných zdrojov. Toto právo a povinnosť mu taktiež vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Fond môže vykonať kontrolu realizácie projektu a správnosti využitie finančných prostriedkov počas trvania projektu ako aj po jeho ukončení a vyúčtovaní. 

Nie. Prevádzkové náklady nepatria do skupiny oprávnených nákladov. V každej výzve je jasne stanovený okruh oprávnených nákladov pre daný typ projektu, resp. podprogram. Všetky kategórie oprávnených a neoprávnených nákladov sú uvedené v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov FPU a v príručke pre žiadateľov. 

Výdavky súvisiace s projektom, ktoré vznikli v oprávnenom období a boli uhradené pred poskytnutím finančných prostriedkov z fondu, si môže prijímateľ refundovať z prostriedkov, ktoré mu poskytne fond, avšak v súlade so zmluvou a Zásadami poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. 

Typickým výnosom je napríklad príjem z predaja vstupeniek na podujatie či predaja kníh, hudobných nosičov, iných diel alebo predmetov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Ide o príjmy generované v rámci projektových aktivít alebo v súvislosti s výstupmi projektu. Medzi výnosy nepatria zdroje zo spolufinancovania alebo partnerstiev na projekte. Výnosy projektu si netreba zamieňať s výnosmi z poskytnutých prostriedkov (t.j. s výnosmi z úrokov na bankovom účte, ktoré vzniknú počas obdobia, kedy sú finančné prostriedky pridelené fondom uložené na bankovom účte prijímateľa). Takéto výnosy (ak vzniknú) musí prijímateľ vrátiť fondu podľa ustanovení uvedených v zmluve. 

V súlade so zmluvou a Zásadami poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia povinné spolufinancovanie je neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu projektu. Pre povinné spolufinancovanie platia tie isté pravidlá ako pre finančnú podporu poskytnutú z FPu., t.j. aj oprávnenosť výdavkov. Z tohto dôvodu nie je možné v rámci povinného spolufinancovanie vyúčtovať neoprávnené výdavky. 

Jednotlivec môže požiadať o zápis do evidencie profesionálnych umelcov zaslaním vyplneného formulára žiadosti a priložením požadovaných podporných dokumentov. Viac informácii nájdete na webovom sídle fond v časti „Profesionálny umelec“. 

Informácie o tom, aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o evidenciu profesionálnych umelcov, sú uvedené priamo vo formulári žiadosti o evidenciu zverejnenej na webovej stránke FPU http://fpu.sk/profesionalny-umelec. Pred vyplnením samotnej žiadosti Vám odporúčame preštudovať si Inštrukcie, kde je uvedené, ktorý typ formuláru je pre Vás vhodný. 

Proces posudzovania žiadostí o evidenciu profesionálnych umelcov je popísaný v inštrukciách zverejnených na webovej stránke FPU http://fpu.sk/profesionalny-umelec. Predložené žiadosti o evidenciu profesionálnych umelcov posudzuje odborná komisia, ktorá odporučí, resp. neodporučí žiadateľa zapísať do evidencie profesionálnych umelcov na základe predloženej žiadosti a povinných príloh.