Oznamy

Oznamy

Riaditeľ Fond na podporu umenia  vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce oblasti:

-          Divadlo (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity)

-          Tanec (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity)

-          Hudba (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity)

-          Vizuálne umenie (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity)

-          Literatúra (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity)

-          Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, odborná činnosť, vzdelávacie aktivity)

-          Fondové a pamäťové inštitúcie (tvorba, podujatia, výskum, vzdelávacie aktivity, infraštruktúra, akvizície)

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Návrhy je možné predkladať od 21.2.2018 do 2.3.2018, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/odborne-komisie/dokumenty

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že Fond na podporu umenia akceptuje potvrdenie o exekúcii vydané iba Slovenskou komorou exekútorov prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií.

Centrálny register exekúcií nájdete na webovej stránke www.cre.sk, kde sa podľa uvedených inštrukcií zaregistrujete a požiadate o vydanie potvrdenia o exekúcii.

Nie je postačujúce predložiť potvrdenie, ktoré má len informatívny charakter a nie je podpisom alebo elektronickým podpisom overené Centrálnym registrom exekúcií.

Tím Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

- 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

- 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

- 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

- 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

- 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Dňa 16.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogramy:

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá,

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/414-mimoriadna-vyzva-na-casopisy

Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na: · jedného člena rady Fondu na podporu umenia ZA OBLASŤ DIVADLA.

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1091

Dňa 14.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 6.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogram:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 2.2.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 7.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.