Oznamy

Oznamy

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 6 – Mesto kultúry

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Návrhy je možné predkladať od 23.11.2017 do 7.12.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Bližšie informácie sa dočítate v priloženom dokumente výzvy.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_OK_2_2018.pdf)Výzva č. 2/2018 na členov/ky OK FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie grafických návrhov na vianočný a novoročný pozdrav Fondu na podporu umenia.

Odmenou pre víťaza/ku súťaže bude návšteva kancelárie fondu a pripravené bude, samozrejme, aj lákavé prekvapenie.

Kritériá:

-        musí ísť o jedinečné dielo bez porušenia autorských práv,

-        na pozdrav je potrebné použiť logo FPU v súlade s Manuálom pre vizuálnu identitu, ktorý je zverejnený na www.fpu.sk/logo.

Autori môžu posielať svoje návrhy do 1.12.2017 elektronicky na mejlovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vianocna vyzva.pdf)Vianočná výzva FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/377-vyzva-c-4-2018

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 7.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/375-mimoriadna-vyzva

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,

- 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,

- 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže),

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.11.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpo...

Dňa 9.11.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 31.10.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Predlžujeme termín predkladania návrhov na členov odborných komisií FPU do 3.11.2017.

Výzva je určená pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie

Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie 

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Návrhy je možné predkladať od 06.10.2017 do 3.11.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Bližšie informácie sa dočítate v priloženom dokumente výzvy.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_OK_1_2018-predlzenie.pdf)Výzva č. 1/2018 - predĺženie

Fond na podporu umenia ako verejnoprávna inštitúcia sa neustále snaží o zabezpečenie nestrannej, nezaujatej a transparentnej podpory umeleckej tvorby a rozmanitých kultúrnych aktivít. Zásadnú úlohu pri profilovaní fondu ako demokratickej inštitúcie zohrávajú odborné komisie, ktorých členovia a členky patria do umeleckej a kultúrnej scény na Slovensku.

Odborné komisie majú na rozhodovanie zásadný vplyv, keďže posudzujú všetky projekty, bodujú ich podľa stanovených kritérií a prideľujú finančné prostriedky. Riaditeľ fondu môže zmeniť odporúčanie o podporení, či nepodporení žiadosti iba v prípade, že by došlo k porušeniu zákona, či vnútorných predpisov fondu. Členovia odborných komisií teda svojim konaním vplývajú na smerovanie umenia a kultúry na Slovensku, preto je úplne zásadné, aby boli nestranné, vyvážené a mali v nich zastúpenie odborníci v danej oblasti, či disciplíny.

Legislatívna zmena.

V uplynulých dvoch rokoch sa ukázalo, že konflikt záujmov je vymedzený v zákone o fonde príliš reštriktívne. Novela zákona z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v tejto otázke, ktorá otvára cestu k väčšej flexibilite. Momentálne zákon umožňuje, aby sa aj členovia odborných komisií mohli uchádzať o podporu vo fonde. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi. Napríklad, ak daný člen komisie žiada finančné prostriedky v oblasti hudby, pokojne môže rozhodovať o projektoch v programe určenom pre veľké festivaly alebo časopisy.

Podanie návrhu.

Návrh na člena odbornej komisie môže predložiť akákoľvek právnická osoba pôsobiaca v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. K návrhu priloží životopis nominanta, prehľad aktivít navrhovateľa a podpísaný písomný súhlas. Aktuálna výzva na členov odborných komisií je otvorená do 20.10.2017. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle fondu www.fpu.sk.

Prijaté návrhy predkladáme rade fondu, ktorá z nominantov a nominantiek menuje členov a členky odborných komisií s funkčným obdobím dva roky. Každý z menovaných členov a členiek sa v tomto období môže podieľať na hodnotiacom procese v rámci príslušných programov. Pred každou výzvou sú oslovení, aby sa vyjadrili, či nie sú v konflikte záujmov voči predkladaných žiadostiam a v danom období sa môžu zúčastniť na zasadnutí danej komisie.

Participácia.

Cestou k zlepšeniu situácie na kultúrnej a umeleckej scéne nie sú nekonštruktívne sťažnosti ani intrigy, ale participácia na rozhodovacích procesoch. Fond je demokraticky otvorený pre všetkých, a preto sa každý môže stať členom odborných komisií alebo si navrhnúť svojho nominanta alebo nominantku. Pevne verím, že aj tentoraz túto možnosť využijete a prispejete tak k lepšiemu fungovaniu fondu.

Ďakujem za doterajšiu podporu, dôveru a trpezlivosť. Nepochybujem, že s Vašou podporou a pomocou budeme každým rozhodnutím lepšou verejnoprávnou inštitúciou.

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPu.

Dňa 25.10.2017 o 16.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 15. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.